Regulativer for kirkegården

Vedtægt for Vissenbjerg Kirkegård

A. Bestyreslesforhold

Kirkegårdens ejerforhold

§ 1

Vissenbjerg Kirkegård ejes af Vissenbjerg Kirke og bestyres af Vissenbjerg Menighedsråd.

§ 2

Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

Stk. 2. Drift og vedligeholdelse af bygninger på kirkegården, Kapel og mandskabsbygning/værksted/garage forestås af det af menighedsrådet nedsatte bygningsudvalg.

Stk. 3. Tilsynet med driften af kirkegården og kirkegårdens bygninger påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i Vedtægt for kirkeværgen.

Stk. 4. Kirkegårdens og bygningernes daglige drift varetages af den ved kirken ansatte kirkegårdsleder under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med Regulativ for kirkegårdslederstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.

§ 3

Kirkegårdslederen og kirkekontoret opbevarer hver et eksemplar af såvel kirkegårdskortet som kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser.

Stk. 2. Kirkegårdsprotokollen skal føres på edb i et af Kirkeministeriet godkendt system.

Stk. 3. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med kort og protokol, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Protokollen og kort skal forevises ved syn over kirkegårdene.

Stk. 4. Klager vedrørende Kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

B. Gravsteder

§ 4

Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst - vest bevares så vidt muligt, og manden placeres mod nord og kvinden mod syd.

Erhvervelse og fornyelse

§ 5

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder - gravstedsret - og om nedsættelse af kister eller urner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til Kirkegårdslederen.

§ 6

I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkegårdslederen et gravstedsbrev i ét originaleksemplar med én kopi. Originaleksemplaret udleveres til en repræsentant for de personer, der har brugsretten til gravstedet. Kirkegårdslederen opbevarer kopien.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet udstedes et ajourført gravstedsbrev med én kopi.

§ 7

Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af personer som:

1) Har bopæl i Vissenbjerg sogn.

2) Bor udenfor Vissenbjerg sogn, men har en særlig tilknytning til Vissenbjerg sogn, hvis vedkommende tidligere har haft bopæl i sognet, har nære pårørende, der bor i sognet eller har ægtefælle/registreret partner, forældre eller børn begravet på Vissenbjerg Kirkegård.

Stk.2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets godkendelse.

Stk.3. Når der udlægges gravplads til en gift person/registreret partner, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle/registrerede partner umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Ægtefællen/den registrerede partner bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun har bopæl ved sin død.

Stk. 4. Gravsteder kan udlægges med indtil 3 gravpladser. Ønskes der udlagt større gravsteder, kan det alene ske med menighedsrådets godkendelse.

Stk. 5. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

Stk. 6. Der kan indgås aftale om erhvervelse og fornyelse af gravsted for flere brugsperioder, dog aldrig længere end 50 år. Hvis en sådan aftale indgås, betales der et engangsbeløb for samtlige brugsperioder, ligesom der betales engangsbeløb for ren- og vedligeholdelse i alle brugsperioder ved aftalens ikrafttrædelsestidspunkt. En aftale om, at kirken overtager vedligeholdelsesforpligtelsen for et gravsted for mere end én fredningsperiode, skal indgås med udtrykkeligt forbehold af provstiudvalgets godkendelse af aftalen.

Stk. 7. Erhverves et gravsted inden ibrugtagning skal der betales for fæste i den normale fredningsperiode samt for renholdelse indtil ibrugtagning.

Stk. 8. Ændrer gravstedsindehaveren adresse i brugsperioden, skal dette meddeles kirkegårdslederen.

§ 8

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode. Brugsretten skal forlænges for samtlige gravpladser i gravstedet.

§ 9

Den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar. Hjemfaldne gravsteder kan ikke fornyes for en kortere periode end 5 år.

§ 10

Brugsretten til et gravsted kan kun overdrages til andre ved en skriftlig henvendelse til kirkegårdslederen. Overdragelsen skal noteres på gravstedsbrevet og dettes kopi.

§ 11

Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til kirkegårdslederen herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.

Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkegårdslederen ved anbefalet brev indehaveren af brugsretten en påmindelse om fornyelse. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå tilfalder kirkegården.

Stk. 3. Indehaveren af brugsretten kan inden 4 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den omhandlede påmindelse.

Stk. 4. Ønskes et gravsted sløjfet før brugsperiodens udløb, kan dette ske, såfremt der er enighed blandt alle der har brugsret til gravstedet. Der vil ikke blive tilbagebetalt nogen del af evt. forudbetalte beløb.

Nedlæggelse og regulering

§ 12

Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

§ 13

Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, og kun som led i en godkendt regulering af kirkegården.

Gravstedernes indhegning

§ 14

Gravsteder må ikke uden menighedsrådets godkendelse hegnes med andet end levende hegn.

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes af kirkegården, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.

Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ, jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige af indehaveren af brugsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets godkendelse forlanges fjernet.

Gravstedernes beplantning

§ 15

Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan kirkegårdslederen skriftligt forlange dem beskåret eller fjernet.

Stk. 2. Træer, som er af skønhedsværdi for kirkegården, må ikke fjernes uden provstiudvalgets godkendelse, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem træerne er bekostet.

Gravminder

§ 16

Gravminderne skal være af natursten og opstilles efter anvisning fra kirkegårdslederen.

Stk. 2. Kirkegårdslederen påser, at der ikke anbringes gravminder som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, af menighedsrådet med provstiudvalgets godkendelse, forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan indankes for Stiftsøvrigheden, hvis afgørelse er endelig.

Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Stk. 4. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens bygninger og kirkegårde, kap. 4, eller bestemmelser som måtte afløse denne lovbekendtgørelse. Menighedsrådet sørger for, at indehaveren af brugsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.

Stk. 5. På kirkegårdslederens anmodning har indehaveren af brugsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder, herunder opretning af gravminder der ikke findes sikkerhedsmæssigt forsvarlige.

Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet.

Gravstedernes ren- og vedligeholdelse

§ 17

Indehaveren af brugsretten skal drage omsorg for at gravstedet ren- og vedligeholdes sømmeligt. Indehaveren har tillige ansvaret for, at bestemmelserne i denne vedtægt om gravstedernes ren- og vedligeholdelse overholdes.

Stk. 2. Det påhviler kirkegårdslederen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården ren- og vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser.

Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til ren- og vedligeholdelse, skal kirkegårdslederen skriftligt tilbyde, at kirkegården overtager ren- og vedligeholdelsen mod betaling af den i takstregulativet fastsatte pris.

Stk. 4. Hvis ren- og vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller der ikke betales herfor, skal kirkegårdslederen ved anbefalet brev til indehaveren af brugsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtigelser vedrørende gravstedet inden en frist på 14 dage.

Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets ren- og vedligeholdelse, vil gravstedet blive sløjfet som anlagt gravsted og tilsået med græs. Gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før fredningstiden for den sidste begravelse er udløbet.

§ 18

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

§ 19

Kirkegården ren- og vedligeholder gravsteder, grandækker og tilplanter gravsteder med forårs- og sommerblomster m.v. mod betaling efter reglerne i gældende takstregulativ. Kirkegården udfører tillige andre opgaver som anlæg af gravsteder efter regning.

Stk. 2. Pligten til over en længere periode at ren- og vedligeholde et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling af et éngangsbeløb i henhold til gældende takstregulativ.

Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end én fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af Provstiudvalget. En aftale om, at kirkegården overtager vedligeholdelsesforpligtelsen for mere end én fredningsperiode skal indgås med udtrykkeligt forbehold af provstiudvalgets godkendelse af aftalen.

Stk. 4. Erhvervelse af gravstedsret og vedligeholdelse af gravsteder betales forud.

Særlige bestemmelser for kistegrave

§ 20

Fredningstiden - den tid, hvor en grav skal henligge urørt - er for kistegrave 25 år. Fredningstiden for børnegrave er 12 år.

§ 21

En gravplads for en voksen skal være mindst 1,3m x 2,6m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.

Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

§ 22

Anvendes kister af jern, zink, egetræ eller andet langsomt nedbrydeligt materiale, skal brugsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til det dobbelte af fredningstiden.

Stk. 2. Kister, der helt eller delvis er forarbejdet af plast eller andre kunststoffer, må ikke benyttes til begravelse eller ligbrænding.

Stk. 3. Murede og støbte grave, såvel underjordiske gravkamre som mausoleer, kan ikke opføres.

Stk. 4. Gravning og tilkastning af en grav må kun udføres ved kirkegårdens foranstaltning eller efter retningslinier fra kirkegårdslederen.

§ 23

Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra Stiftsøvrigheden og efter indhentet erklæring fra sundhedsmyndighederne.

Særlige bestemmelser for urnegrave

§ 24

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for en urnegrav 12 år.

§ 25

Et urnegravsted skal som minimum være 1 m2 (1,0m x 1,0m). Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen. Der kan i gravstedet nedsættes indtil 4 urner i enkel eller dobbelt dybde.

Stk. 2. Urner kan nedsættes i kistegravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Det er dog en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet. Der kan højst nedsættes 8 urner i et kistegravsted.

Stk. 3. Urnenedsættelsen kan overværes af de pårørende efter aftale med kirkegårdslederen.

§ 26

Urner af langsomt forgængeligt materiale kan kun jordfæstes med tilladelse fra kirkegårdslederen.

Stk. 2. Anvendes en urne af langsomt forgængeligt materiale eller af materiale som bronze, keramik eller lignende, skal der betales for 2 fredningsperioder. Afgørelsen træffes af kirkegårdslederen.

Stk. 3. Urner, der helt eller delvis er forarbejdet af plast eller andre kunststoffer, må ikke anvendes.

§ 27

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra menighedsrådet.

Øvrige bestemmelser

§ 28

Særlige bestemmelser for gravstedsafdelinger ses i nedenstående tillæg.

Stk. 2. Numre og andre markeringer på gravstederne må ikke fjernes.

Stk. 3. Takster for erhvervelse af gravplads og ydelser fra kirkegården reguleres en gang om året efter godkendelse af provstiudvalget. Takstbladet kan ses på kirkens hjemmeside og udleveres af kirkegårdslederen.

§ 29

Begravelser og bisættelser kan finde sted på alle hverdage undtagen mandag. Hvis urnenedsættelse ønskes på en lørdag, betales ekstra i henhold til takstbladet.

Stk. 2. Ved højtideligheder uden gejstlig medvirken skal der udpeges en ansvarlig, og der skal fremlægge et program for handlingens forløb og tidsramme til kirkegårdslederens godkendelse.

Tillæg

Supplerende bestemmelser for Skovkirkegården

§ 30

I skovkirkegården, som omfatter afdeling SK kan foretages såvel kistebegravelser som urnenedsættelser.

Stk. 2. Kistegravsteder udlægges i størrelsen 1,3m x 2,6m. Urnegravsteder udlægges i størrelsen 1,2m x 1,2m. Gravstedets begrænsning markeres med brosten i græstæppet.

Stk. 3. På gravstedet kan anbringes et gravminde i natursten uden blank overflade. Gravmindets højde må ikke overstige 1,0 og bredden må ikke være over 1,0m. Hvis der anbringes andre løse eller faste genstande på gravstedet, skal de være af natursten.

Stk. 4. Såning og klipning af græs og al ren- og vedligeholdelse varetages af kirkegården.

Stk. 5. Beplantning på gravstedet må ikke ændres af gravstedsejeren. Det kan dog tillades, at der umiddelbart foran gravmindet udplantes sommerblomster på et areal på maks. 0,5m2.

Supplerende bestemmelser for urnegården

§31

Kirkegårdens afdeling U er forbeholdt urnegravsteder.

Stk. 2. I urneanlægget kan kun erhverves ét urnegravsted. Sammenlægning af urnegravsteder kan ikke tillades.

Stk. 3. De enkelte urnegravsteder adskilles af en række chaussesten.

Stk. 4. På gravstedet kan anbringes et gravminde i natursten. Gravmindet må højst være 0,5m højt og 0,5m bredt.

Stk. 5. Ren-og vedligeholdelse af urnegravstedet skal foretages af kirkegården

Stk. 6. Beplantning på urnegravstedet holdes under 0,8 m. Al beplantning skal holdes inden for gravstedet afgrænsning.

Supplerende bestemmelser for ny urneplads

§32

Kirkegårdens afdeling U-ny er forbeholdt urnegravsteder.

Stk. 2. I urneanlægget kan kun erhverves ét urnegravsted. Sammenlægning af urnegravsteder kan ikke tillades.

Stk. 3. De enkelte urnegravsteder adskilles af en række chaussésten.

Stk. 4. På gravstedet kan anbringes et gravminde i natursten. Gravmindet må højst være 0,5m højt og 0,5m bredt.

Stk. 5. Ren- og vedligeholdelse af urnegravstedet skal foretages af kirkegården.

Stk. 6. Beplantning på urnegravstedet holdes under 0,8 m.

Supplerende bestemmelser for begravelser i plæne med plade

§33

I plænen, som omfatter afdeling P kan foretages såvel kistebegravelser som urnenedsættelser.
Stk. 2. Gravpladser i plænen anvises af kirkegårdslederen.

Stk. 3. På gravstedet kan anbringes en mindeplade på maksimalt 0,8m x 0,5m med overfladen i plan med plænens overflade. Der må ikke anbringes andre løse eller faste genstande på gravstedet bortset fra højst 2 metalvaser.

Stk. 4. I plænen må ikke foretages nogen form for beplantning.

Stk. 5. Ved anbringelse af buketter eller anden dekoration på gravpladsen, må accepteres, at disse fjernes i forbindelse med pleje af plænen.

Supplerende bestemmelser for Fællesplæne med anonyme begravelser

§34

I Fællesplænen for anonyme begravelser, som er en del af afdeling P kan foretages såvel kistebegravelser som urnenedsættelser.

Stk. 2. Kirkegårdslederen fører kort og protokol over de anonyme begravelsespladser.

Stk. 3. Der må ikke anbringes buketter eller anden dekoration på plænen for anonyme begravelser. Disse henvises til fællespladsen med skulpturen ”Et liv og et andet”.

C. Ordensbestemmelser

§ 35

 • Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

 • Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid og efter anmeldelse til kirkegårdslederen.

 • Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder, således at det kan være til gene for gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger.

 • Vandkander og redskaber m.v., som tilhørende kirkegården skal straks efter endt brug bringes tilbage til deres plads.

 • Kirkegårdens dige og hegn og gravstedernes hække må ikke gennembrydes eller på anden måde beskadiges.
  Kirkegårdenes låger skal holdes lukkede.

 • Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.

 • Cykling og kørsel med tohjulede motorkøretøjer på kirkegården er ikke tilladt.

 • Kørsel med biler må kun foregå med ærinde på kirkegården eller i kirken og kun efter henvendelse til kirkegårdens eller kirkens personale .

 • Hunde skal føres i snor.

 • Nummerskilte og andre markeringer på gravstederne er kirkegårdenes ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
  Kemiske bekæmpelsesmidler må ikke anvendes på gravstederne.

 • Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder.

 • Træer, buske, hække og blomster må ikke beskadiges eller fjernes fra kirkegården eller andres gravsteder, ligesom gravminder eller andre faste genstande heller ikke må beskadiges. Overtrædelse heraf kan medføre erstatningsansvar.

 • Gravminder, planter o.l. - bortset fra almindelig udskiftning - må ikke fjernes fra gravstederne uden anmeldelse til kirkegårdslederen.

 • På den anonyme fællesgrav må der ikke anbringes blomsterbuketter, kranse, mospuder m.v.. Der henvises til fællespladsen med skulpturen ”Et liv og et Andet”.

 • På fællesplæner med plader skal accepteres, at buketter og andre dekorationer fjernes i forbindelse med plænens vedligeholdelse.

 • Der må ikke anbringes løse eller faste genstande på gravpladserne ud over det der fremgår af kirkegårdsvedtægten. På gravpladser i skovkirkegården må kun anbringes genstande af natursten, og på øvrige gravpladser må højst anbringes 2 metalvaser.

 • Kirkegårdspersonalets opfordring til overholdelse af orden på kirkegården skal efterkommes. Kirkegårdslederen kan påtale enhver krænkelse af nærværende bestemmelser og kan indberette sådanne til menighedsrådet.

D. Ændringer, ophør og ikrafttræden

§ 36

Ændringer i nærværende vedtægt kan alene ske med godkendelse af Vissenbjerg menighedsråd og med provstiudvalgets godkendelse.

Stk. 2. Nærværende vedtægt træder i kraft snarest muligt efter menighedsrådets nærmere bestemmelse, dog senest den 1. januar, der følger efter vedtægtens endelige godkendelse i provstiudvalget.

Stk. 3. Nærværende vedtægt for Vissenbjerg Kirkegård er godkendt af Vissenbjerg menighedsråd på møde, den

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere