26. februar 2014

Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

Lars Petersen, Roald Falk, Niels Jørgen Fjord, Karin Dahm Mortensen.

Som suppleant er mødt: Jette Mikkelsen,

 

1. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

2.  Meddelelser:

 

Rapport fra nationalmuseet vedr. afskalning på altertavlen. Der er taget kontakt til en kirkekonservator. Tages med i bygningsudvalget.

Brev fra Kirken i Farver vedr. ønske om bidrag – tages med som punkt på næste møde.

Orientering vedr. tilretning af budget 2014 i forhold til udmelding fra provstiet.

Der har været kontakt til spejderne vedr. medvirken i forskellige sammenhænge f. eks. Høstgudstjeneste, kyndelmisse m.m.

Orientering om regeringens IT strategi nu er udrullet på følgende områder: anmodning om begravelse og ligbrænding, fødsler og omsorgs/ansvarserklæring, navngivning og navneændring.

Orientering om igangværende debat om konfirmationsforberedelse i forhold til den nye skolereform.

 

3. Revisionsprotokollat til beholdningseftersyn

 

Ingen bemærkninger – taget til efterretning

4. Genoptagelse af punkt 90 – 2013 vedr. belægningssten på køreveje på kirkegården

 

Sagen sendes tilbage til udvalget til fornyet behandlet.

5. Orientering vedr. aftale med Paarup Kirkegård

 

Der er indgået en aftale om, at Jørgen varetager kirkegårdsleder funktionen i en periode på Paarup kirkegård.

6. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp d. 9. marts

 

Orientering – tilmelding som indsamler til kirkekontoret

7. Betaling for kaffe - Syng dig glad

 

Der vedtages en brugerbetaling på 10 kr.

8. Eventuelt

 

Obs lyd i kirken når ventilatoren går i gang. Undersøge om den kan slukkes under kirkelige handlinger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

  Hans Peder Christiansen                                              Roald Falk

  Formand                                                                                            Næstformand

 

 

 

  Jette Poulsen                                                                Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

  Jette West                                                                    Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

 

  Bente Magna Kristensen                                              Niels Jørgen Fjord

                                                                                       Kasserer

 

 

 

  Rie Fast                                                                        Lykke Yvonne Rasmussen

  Kontaktperson

 

 

 

 

  Peter Lindholt Jessen                                                   Karin Dahm Mortensen

  Sognepræst                                                                  Sognepræst