29. maj 2013

Fraværende med afbud

 

Niels Jørgen Fjord, Lykke Rasmussen

Til stede: Jette Mikkelsen

Fraværende uden afbud

 

 

55. Godkendelse af dagsorden

 

godkendt

56. Meddelelser

 

Der er kommet et debatoplæg vedr. styringsstruktur af Den Danske Folkekirke. Debatoplægget kan ses på www.miliki.dk

 

Borgerkulturforeningen regner med officielt overtagelse af lokalerne i Vissenbjerg Hus i august måned.

Der arbejdes videre med aftalen med Assens kommune om fasaderenovering.

 

57. Kvartalsrapport for første kvartal 2013 til Godkendelse

 

Godkendt

58. Kommunikation – opfølgning på mødet d. 15. maj 2013

 

Det besluttes at nedsætte et redaktionsudvalg bestående af Karin Dahm Mortensen, Peter Lindholt Jessen, Lykke Rasmussen og Jytte F. Helming. Udvalgets opgaver er at formidler nyheder henholdsvis i Folkebladet og på hjemmesiden.

Det besluttes at kirkebladet nedlægges i sin nuværende form og fremkommer fremover som en fast annoncering i Folkebladet.

Udvalget udarbejder forslag til stuktur.

 

59. Stillingtagen til licitation på udskiftning af tag på våbenhuset

 

Resultatet er ikke fremkommet. Menighedsrådet bemyndiger formand og næstformand til at tage stilling til licitationen.

 

60. Til godkendelse: skitseprojekt for kapel incl. belægning og kirkesti

 

Godkendt

61. Stillingtagen til ansøgning om midler til indspilning/indsyngning at alle salmerne i salmebogen.

 

Der bevilges 5000,00 kr.

61. Eventuelt

 

 

 

En time før mødet, dvs. kl. 18.00 er der rundvisning på Kirkegården, hvor Jørgen vil fortælle om fremtidige planer
Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

 

 

 

Rie Fast                                                                          Lykke Yvonne Rasmussen

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst