30. januar 2013

Fraværende med afbud

 

 

Fraværende uden afbud

 

 

26. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

27. Meddelelser

Fra formanden: Der har været brandtilsyn – ingen bemærkninger.

 

Rørup menighedsråd har opsagt kontrakten med Vissenbjerg kirkegård. Sagen behandles videre i kirkegårdsudvalget.

 

Peter Lindholt Jessen har fået bevilget orlov i 3 måneder til at færdiggøre et musikprojekt. Tidspunktet bekendtgøres senere.

 

Kontaktperson: Der er ved at blive afholdt MUSsamtaler med alle ansatte samt arbejdspladsvurdering.

 

Fra kirkegårdsudvalget: Assens kommune vil i samarbejde med kirkegården gå i gang med at renovere stendiget indtil krohaven.

 

28. Revisionsprotokollat til beholdningseftersyn

 

Taget til efterretning

29. Visionsseminar for menighedsråd og ansatte d. 10. februar 2013.

 

Forslag til program medsendes som bilag

 

Aftales til d. 10. februar 2013

30. Stillingtagen til tilbud på regnskabsføring. Der er 3 tilbud:

Centrovice: 68.750 kr. + moms

Kirkeadm.: ca. 85.000 kr. inkl. moms samt indskud på 25.000 kr.

Visma: 102.000 kr. + moms

 

Kassereren anbefaler at vi bibeholder Centrovice som regnskabsførende firma.

Det besluttes at forlænge aftalen med Centrovice.

31. Stillingtagen til renovering af facade på sognelokalerne. Se referat fra bygningsudvalg

 

Det aftales at indgå en aftale med Assens kommune ang. renovering af facaden. Det nye logo tænkes ind i renoveringen.

 

32. Stillingtagen til procedure for renovering af taget på våbenhuset. Se referat fra bygningsudvalg.

 

 Rådgivningsaftalen med Lars von Steensen -Back godkendes

 

 

 

33. Stillingtagen til forslag fra kirkegårdsudvalget vedr. udbygning af kapel.

Se referat fra kirkegårdsudvalget.

 

Der kan arbejdes videre med planerne fra Cala arkitekterne. Udbygning af kapellet overføres til bygningsudvalget.

34. stillingtagen til ændring af vedtægter for udvalget for kirkelige aktiviteter. Oversigt over nuværende aktiviteter eftersendes.

 

Navnet ændres til udvalget for kirkelige aktiviteter.

Ændringerne godkendes

35. Eventuelt

 

Forslag om at installere teleslynge i sognelokalerne. Det sættes på ønskesedlen til senere

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

 

 

 

Rie Fast                                                                          Lykke Yvonne Rasmussen

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst