25. september 2012

Fraværende med afbud

 

Ejlif Bertelsen, Bolette Jørgensen

Fraværende uden afbud

 

Ib Olstad

47. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

48.  Meddelelser:

 

Der har været afholdt valgforsamling. Valget er bortfaldet, idet der kom en ventilliste indenfor fristen. Der afholdes derfor valg efter lov om menighedsråd den 13. november 2012

 

Spejderne har hjulpet med telt og flaghejsning i forbindelse med pilgrimsvandring. De forestå ligeledes flagalle i forbindelse med valgdagen. De aflønnes efter aftale.

 

Der har været afholdt provstesyn.

 

Kunstudvalget: der indkøbes et billede.

 

Fra præsterne. Konfirmationsforberedelserne er kommet godt i gang, der er 4 hold i alt.

 

49. Godkendelse af revisionsprotokollatet 2011

Bilag

 

Godkendt

50. Godkendelse af halvårsregnskab 2012

 

Godkendt

51. Endelig ligning budget 2013

Bilag

 

Det ansøgte ligningsbeløb er forøget med 30.000 kr. til kirkelige aktiviteter.

52. Stillingtagen til takster 2013. Forslag: taksterne fortsætter uændret tillagt den officielle fremskrivningsprocent

 

Godkendt

53. Stillingtagen til igangsætning af renovering af tagrygningen på kirken

 

Der er modtaget 2 tilbud. Der indhentes et tredje tilbud. Hvorefter Der igangsættes med det billigste og bedste tilbud. Skal være færdig ved udgangen af oktober 2012.

 

Der opsættes afspærring omkring tårnet.

 

54. Tilmelding til bispevielse. Der kan deltage 2 menighedsrådsmedlemmer fra hvert sogn.

 

Formand og næstformand deltager.

55. Stillingtagen til forslag fra kulturudvalget:

Cafeformiddag for pensionister i sognelokalerne.

Forslaget godkendes.

Igangsættes hurtigst muligt og indtil videre til jul.

56. Eventuelt

 

Det var en rigtig god pilgrimsvandring.

 


Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Jørgen Bladt

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                        Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst