24. spril 2012

Fraværende med afbud

 

Ejlif Bertelsen, Bolette Jørgensen, Ib Olstad,

Peter Lindholt Jessen

Suppl. Bodil Boesgaard

Fraværende uden afbud

 

 

25. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

26.  Meddelelser:

 

Meddelelser fra formanden:

Møde d.d. med Assens kommune sammen med borger og kulturforeningen vedr. det gamle rådhus. Et godt og konstruktivt møde, men der er fortsat ikke funden en endelig løsning – der arbejdes videre med planerne.

 

27. Stillingtagen til Takstregulativ for benyttelse af Vissenbjerg kirke

 

Takstregulativer ændres til en ordlyd, hvor der ændres til ”medlem af folkekirke, som har tilknytning til sognet”. Der udarbejdes et forslag til godkendelse på næste møde.

 

28. Godkendelse af servitut vedr. parkeringspladser

 

Godkendt. Med en bemærkning om, at alle udgifterne vedr. tinglysningen og servitutten afholdes af ejeren af matr. nr. 1 ad Fuglevig Præstegård.

 

29. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012

bilag

 

Godkendt

30. Drøftelser af aktiviteter i 2013 i forhold til budget 2013

bilag

 

Næste års aktiviteter blev drøftet.

31. Budget 2013

 

Forslag til budget 2013 blev drøftet. 1. udkast viser et underskud på ca. 250.000 kr. Det endelige budgetforslag sættes på dagsordenen til næste møde.

 

32. Eventuelt

 

Kopi af Paarup kirkeblad vedr. menighedsrådsvalg blev uddelt som ideoplæg til næste kirkeblad.

 

 


Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Jørgen Bladt

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                        Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst