28. februar 2012

Fraværende med afbud

 

Ejlif Bertelsen, Peter Lindholt Jessen

suppl- Jette Mikkelsen

Fraværende uden afbud

 

 

10. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

11.  Meddelelser:

 

Folkekirkens indsamling på søndag mangler indsamlere. HP forsøger at skaffe flere.

Rie meddeler, at der er fundet en ny vikar som organist.

12. Kommunikationsudvalgets forslag til drøftelse vedr. kirkebladet.

Bilag. Udvalgets arbejdsnotat samt tilbud fra one2one og Folkebladet

 

Det blev besluttet at kirkebladet udgives som en folder, som husstandsomdeles.

13. Til drøftelse. Invitation fra Kirkefondet til at deltage i et projekt – lokal kirkeudvikling

 

Man ønsker ikke at deltage i projektet men vil i stedet at følge op på vore egne visionsmøder.

14. Regnskab 2011 til godkendelse

 

Godkendt

15. Regnskab for gravstedslegat til godkendelse

 

Godkendt

16. Der skal tages stilling til indkøb af gravemaskine og trailer til kirkegård

 

Vedtaget

17. Status vedr. ”det gamle rådhus”

 

Blev drøftet.

18. Udtalelse vedr. tilbygning til terrariet

 

Menighedsrådet har ingen indvendinger mod projektet.

19. Eventuelt

 

Intet

Lukket møde:

 

 

20. Stillingtagen til det videre forløb på det gamle rådhus

 

Hans Peder Christiansen blev bemyndiget til at arbejde videre med sagen.

 

 


Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                               Jørgen Bladt

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                     Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                       Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                    Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst