31. januar 2012

Fraværende med afbud

 

Ib Olstad, Jette Anker Hansen Jørgen Bladt, Peter Lindholt Jessen

Fraværende uden afbud

 

 

1. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

2.  Meddelelser:

 

Kulturudvalget: Pilgrimsvandring d. 15. september 2012

Friluftsgudstjeneste d. 21. august 2012

 

3. Stillingtagen til revisionsprotokollat

 

Godkendt med den bemærkning, at regnskabsfører ikke er Jette West, det er Centrovice.

 

4. Orientering om foreløbig regnskabs opgørelse for 2011

 

Drøftet

5. Stillingtagen til ændring, således at udvalgenes kompetence svarer til budgetansvaret.

 

Det besluttes at ændre således, at bygningerne under formål 4 overføres til kirkegårdsudvalget

6. Høringssvar vedrørende Betænkning 1527

Bilag – Høringssvar fra Fyens Stifts Menighedsrådsforening.

 

Menighedsrådet tilslutter sig høringssvaret fra Fyens Stifts Menighedsrådsforening med den tilføjelse, at det anbefales at provstistillinger placeres i et sogn med flere præster.

 

7. I forbindelse med salg af Bethesda, skal der tages stilling til aktiviteter i Bethesda, som har forbindelse med kirken.

 

Kirken vil fortsat have behov for aktiviteter i Bethesda, når de fysiske rammer i sognelokalerne ikke er tilstrækkelige. Samtidig arbejdes der på gensidig udnyttelse af parkeringspladserne.

 

8. Folkekirkens nødhjælp – indsamling d. 4. marts 2012

 

Det aftales at Vissenbjerg kirke deltager i Folkekirkens nødhjælpsindsamling.

9. Eventuelt

 

Fastelavnssøndag d. 19. februar arrangeres der kirkekaffe og fastelavnsboller i våbenhuset efter gudstjenesten.

Studiegruppe/foredrag. Der tages kontakt til borger og kulturforeningen vedr. samarbejde om foredrag.

 

 


Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                 Jørgen Bladt  

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                   Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                        Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                           Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                      Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                     Sognepræst