25. oktober 2011

Fraværende med afbud

 

Ib Olstad, Maj Nørgaard

Suppl.: Bent Povlsen, Birthe Jacobsen

Fraværende uden afbud

 

 

50. Godkendelse af dagsorden

 

 Godkendt

51.  Meddelelser:

 

Invitation fra DSUK til kredsmøde d. 2. november 2011. 

Kulturudvalget: der har været møde med børneklubben. De får tilskud til en medarbejder indtil nytår, hvorefter det evalueres.

Der bliver en koncert med Marie Koppel d. 15.februar 2011.

Der arrangeres pilgrimsvandring enten i maj eller juni.

Udstilling i kirken fra på søndag d. 30. oktober af nogle tegninger som børnene i indskolingen har lavet.

Juniorkonfirmanderne er startet i dag. Der er tilmeldt 15 drenge.

 

52. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2010

Bilag medsendes

 

Taget til efterretning

53. Budget 2012 til godkendelse

 

Driftsrammet er godkendt uændret. Anlægsrammen er beskåret med 25.000 kr.

 

54. Budgetopfølgning pr. 30/9 2011

Bilag eftersendes og vil ligge i print til mødet.

 

Godkendt

55. Der skal tages stilling til nye vedtægter for kirkegården

Bilag medsendes og vil ligge i print til mødet

 

Godkendt

56. Godkendelse af nye kirkegårdstakster

Bilag medsendes

 

Godkendt med rettelser

57. Stillingtagen til udskiftning af salmebøger

 

Det besluttes, at indkøbe 141 nye salmebøger.

58. Stillingtagen til udskiftning af kopimaskine

 

Der tages tilbud hjem fra 3 firmaer. Emnet sættes på dagsordenen næste gang

 

Eventuelt

 

 

Lukket møde

 

 

59. Forslag om, at menighedsrådet optager forhandling med Assens kommune om køb/leje af den del af det gamle rådhus, der støder op til menighedsrådets nuværende lokaliteter.

Drøftet. Det besluttes, at hensætte forslaget til behandling i bygningsudvalget.

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peter Christiansen                                                  Jørgen Bladt  

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                   Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                        Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                           Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                      Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                     Sognepræst