30. august 2011

Fraværende med afbud

 

Bolette Jørgensen,Karin Dahm Mortensen

Suppl.:Ulla Larsen

Fraværende uden afbud

 

 

42. Godkendelse af dagsorden

 

 Godkendt

43.  Meddelelser:

 

Der har været afholdt møde med initiativ tagerne til fortsættelse af børneklubben. Fremover holdes der børneklub hver 2. fredag i sognelokalerne fra kl. 14.00 – 16.00

 

Miljøstyrelsen har igangsat en undersøgelse af forbruget af pesticider. Kirkegårdslederen udfylder spørgeskemaet.

 

Referat fra kirkegårdsudvalget.

Årets fjerde omgang med fjernelse af ukrudt er i gang, samtidig klippes de ca.3 km. thujahæk.

Der er sat oversigtskort op i mødelokalerne med gravstedsnumre. Der fremstilles en mindre detaljeret kort til ophængning på kirkegården.

Kirkegården har haft besøg fra Skørping Kirke og i næste uge er der besøg fra Nyborg kirke. Der er ca. 4 – 5 rundvisninger pr. år.

Et af de planlagte projekter i 2011 er renovering af kirkens parkeringsplads. I den forbindelse indstiller udvalget, at der optages forhandling med Bethesdas ejere. (sagen behandlet på det lukkede møde, se senere)

Flagstangens placering blev drøftet, da flaget kan være svær at se på grund af træerne – ingen beslutning.

Jørgen Pedersener blevet Danmarksmester i præcisionskørsel med plæneklipperen. Skal til VM i USA til næste år.

Referat fra bygningsudvalget. Sognelokalerne: der indkøbes en ny måtte til døren mod gården.

Bethesda: der indstilles til menighedsrådet at der ikke bydes på Bethesda. (sagen behandlet på det lukkede møde, se senere)

Tilbud på maling af træværk samt vinduer i kirken blev godkendt og iværksættes.

Tilbud på nye terrasser i begge præstegårde blev godkendt og iværksættes.

Referat fra Kulturudvalget.

Er ved at planlægge en udstilling med Jan Eriksen

 

44. Godkendelse af halvårsregnskabet 2011

Bilag

 

Godkendt

45. Landsforeningen for menighedsråd har foreslået forsøg med 2 nye valgformer til menighedsrådsvalget i 2012. Landsforeningen ønsker at vide, om der er forhåndsinteresse for forsøgene hos menighedsrådet. Svarfrist 15. september 2011.

Bilag

 

Menighedsrådet svarer Landsforeningen, at de er positive overfor forsøget.

46. Evaluering af visioner

Bilag

 

Børn og unge

Babysalmesang er i gang

Spirekoret er godt i gang

Udvikling af ungdomskoret er i gang

3-5 årige børn i kirken til sang og fortælling – skal drøftes på næste møde i kulturudvalget.

Juniorkonfirmander starter ugen efter efterårsferien.

Ældre

Udflugt for ældre – er gennemført

Oplæsningen/studiegruppe starter d. 14. september med bogen Slagterbænk Dybbøl.

Kommunikation:

Nyt logo er vedtaget og taget i brug

Den nye hjemmeside er i gang

Kirkegården:

Plantegning er ved at blive lavet til ophængning på kirkegården.

Bevaringsværdige grave.

Historiske optegnelse i en folder skal der arbejdes på.

Personalemøde er ændret og fungerer godt

 

47. Tidspunkt for næste menighedsrådsmøde.

Den 27. september er der koncert med Vestfyns koret kl. 19.00 i kirken. Det foreslås derfor, at menighedsrådsmødet afholdes kl. 17.00

 

Det besluttes at holde møde kl. 17.00

 

48. Eventuelt

 

 

49. Lukket møde kl. 17.30

Menighedsrådet skal tage stilling til Bethesda.

 

Indstilling fra bygningsudvalget: Udvalget indstiller til menighedsrådet at der ikke bydes på Bethesda

 

Indstilling fra kirkegårdsudvalget: Det indstilles at der optages forhandling med Bethesdas ejere.

 

Drøftelse af muligheder vedr. køb af Bethesda.

Afstemning:

Køb af Bethesda: 4 stemte for, 6 stemte imod og 1 undlod at stemme.

Derefter blev der fremsat et ændringsforslag: at der optages forhandling med ejeren om tilkøb af noget af grunden, som støder op til kirkens areal. Dette blev enstemmigt godkendt.

 

 

 

 

 

 

 


 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peter Christiansen                                                Jørgen Bladt 

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                   Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                        Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                     Sognepræst