31. maj 2011

Fraværende med afbud

 

Jørgen Bladt, Bolette Jørgensen, Ib Olstad

Suppl.: Bent Povlsen, Ulla Larsen

Fraværende uden afbud

 

 

38. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

39.  Meddelelser:

 

Kirkegårdsudvalget: På sidste møde var der en besigtigelse af kirkegården m.h.p. hvad der skal arbejdes med i det næste år.

 

Aktivitetsudvalget: Pilgrimsvandring og foredrag. Der deltog i alt 43 personer i pilgrimsvandringen. Det var en rigtig god tur.

 

Kunstudvalget: Der planlægges i samarbejde med Jan Eriksen en udstilling.

 

Bygningsudvalget: Jørgen Bladt blev valgt til formand.

 

Udflugtsudvalg: husk at tilmelde til udflugten

 

Fra kirkeministeriet: IT skrivebordet bliver ændret sidst på året, således at det også bliver et arkiverings- og journaliseringssystem

Der er udarbejdet en rapport vedr. opgave- og rollefordeling mellem provstier, stifter, Landsforeningen af menighedsråd og Kirkeministeriet – ligger på kirkeministeriets hjemmeside.

 

40. Budget 2012

 

Budget 2012 blev gennemgået og godkendt

Eventuelt

 

Det nye kirkeblad blev uddelt.

 

Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag – der blev efterlyst kagebagning. Er der flere der vil bage en kage, bedes de melde sig på kirkekontoret

 

Det nye altersølv – kalken drypper. Der sendes en henvendelse til kunstneren.

 

Lukket møde

41 Orientering om Bethesda

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peter Christiansen                                                Jørgen Bladt 

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                   Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                        Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                     Sognepræst